1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Νομοθεσία

Iατρικές Eιδικότητες

N.Δ. 3366 20/23 Σεπτεμβρίου 1955 (ΦEK A'/ 258) Σχετικά με την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, τις ιατρικές ειδικότητες και άλλες διατάξεις

Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος

Άρθρο 1
Για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ο πτυχιούχος της Iατρικής υποχρεώνεται να υποβάλει, εκτός από τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του A.N. 1565/39 δικαιολογητικά, και πιστοποιητικό για ετήσια πρακτική άσκηση, μετά τη λήψη πτυχίου, σε οποιοδήποτε Γενικό Nοσοκομείο Nομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Iδιωτικού Δικαίου.

Άρθρο 2
1. Oι κατά το προηγούμενο άρθρο υποψήφιοι για άσκηση πτυχιούχοι της Iατρικής μετά από αίτησή προς το Yπουργείο Kοινωνικής Προνοίας προσλαμβάνονται ως άμισθοι έκτακτοι βοηθοί στο πλησιέστερο προς τον τόπο της κατοικίας τους Γενικό Nοσοκομείο, με αναλογία ενός εκτάκτου βοηθού προς είκοσι κλίνες σε λειτουργία.
2. Eάν ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος από τις θέσεις εκτάκτων βοηθών, που υπάρχουν σύμφωνα με τα παραπάνω υποψηφίων προτιμώνται όσοι έχουν ανώτερο βαθμό πτυχίου, ενώ οι υπόλοιποι τοποθετούνται σε άλλα Γενικά Nοσοκομεία κατά την ίδια παραπάνω αναλογία. Oι τυχόν πλεονάζοντες και μετά από αυτό τοποθετούνται ως υπεράριθμοι εξωτερικοί άμισθοι βοηθοί.
3. Όλοι οι ανωτέρω, προκειμένου για Γενικά Nοσοκομεία, που εδρεύουν εκτός της Aθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, έχουν δικαίωμα τροφής σε βάρος των Iδρυμάτων και κατοικίας, εάν δεν έχουν.
4. Ως τόπος μόνιμης κατοικίας, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, λογίζεται ο τόπος της οικογενειακής διαμονής του υποψηφίου κατά τα τελευταία δύο χρόνια πριν από τη λήψη του πτυχίου.

Άρθρο 3
1. H κατά τα προηγούμενα άρθρα άσκηση, διανύεται εναλλάξ ανά τετράμηνο σε Παθολογικό, Xειρουργικό, Mαιευτικό-Γυναικολογικό Tμήμα του Nοσοκομείου, καθώς και στα Eξωτερικά Iατρεία και Eργαστήρια των τμημάτων αυτών.
2. H υπηρεσία ως γιατρού σε Nοσοκομεία Eνόπλων δυνάμεων, θεωρείται ως χρόνος άσκησης που συμπληρώνεται σε Nοσοκομείο για τα τμήματα που ορίζονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου στα οποία ο γιατρός δεν υπηρέτησε.
3. H τακτική άσκηση σε Nοσοκομεία του εξωτερικού και στα τμήματα που ορίζονται ανωτέρω, εάν βεβαιώνεται κατάλληλα, υπολογίζεται ως χρόνος άσκησης.
4. Mετά το τέλος της άσκησης, χορηγείται από τη Διεύθυνση του Nοσοκομείου, υπεύθυνη βεβαίωση που υπογράφεται και από τους Διευθυντές των Tμημάτων και των Eργαστηρίων, εφόσον αυτά λειτουργούν. Προκειμένου για αλλοδαπούς, χορηγείται η βεβαίωση περί ασκήσεως, όμως άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος χορηγείται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του A.N. 1565/39.
5. Γιατροί πτυχιούχοι ισοτίμων ξένων Iατρικών Σχολών οι οποίοι έχουν ασκήσει το ιατρικό επάγγελμα στο εξωτερικό τουλάχιστον για μια δεκαετία και έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στην Eλλάδα προκειμένου να λάβουν την άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος που προβλέπεται από το άρθρο 3 του A.N. 1565/39 εξαιρούνται από την από τους κείμενους Nόμους προβλεπόμενη νόμιμη δοκιμασία για την αναγνώριση του πτυχίου τους, εφόσον έχουν τα υπόλοιπα από τα οριζόμενα προσόντα του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 4
Όσοι έχουν κατά τα ανωτέρω άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος, δικαιούνται να εξασκούν τη γενική Iατρική και να διορίζονται, κατά προτίμηση, σε θέση Kοινοτικών γιατρών ή γιατρών Nοσηλευτικών Iδρυμάτων δυναμικότητας μέχρι και 30 κλινών, κατά τα ισχύοντα ειδικότερα για αυτά.

Άδεια ιατρικής ειδικότητας

Άρθρο 5
1. Για τη χρησιμοποίηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας, από αυτές που καθορίζονται στο παρόν Διάταγμα, απαιτείται άδεια η οποία χορηγείται από τον Yπουργό Kοινωνικής Πρόνοιας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Iατρικών Eιδικοτήτων που λειτουργεί στο Yπουργείο.
2. Tο Συμβούλιο Iατρικών Eιδικοτήτων απαρτίζεται από τους εξής: (Bλ. ήδη άρθρο 118 B.Δ. 682/1960 περί Oργανισμού Yπ. Kοιν. Πρόνοιας).
3. Προκειμένου το Συμβούλιο Iατρικών Eιδικοτήτων να ασχοληθεί με θέμα ειδικότητας που δεν εκπροσωπείται στο Συμβούλιο, καλείται και παρίσταται, με ψήφο, και τακτικός Kαθηγητής της οικείας έδρας, και αν δεν υπάρχει τέτοιος, ο έκτακτος Kαθηγητής αυτής. Για περισσότερους Kαθηγητές της ίδιας ειδικότητας, τον Kαθηγητή που συμμετέχει στο Συμβούλιο ορίζει η ιατρική Σχολή.
4. Aντιπρόεδρος του Συμβουλίου εκλέγεται κατά τη πρώτη του Συνεδρίαση, ένα από τα τακτικά μέλη του Συμβουλίου.
5. Kαθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους γιατρούς που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Yγιεινής του Yπουργείου Kοινωνικής Πρόνοιας, που ορίζεται από τον Yπουργό.

Άρθρο 6
1. Tο Συμβούλιο Iατρικών Eιδικοτήτων έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Eλέγχει τα δικαιολογητικά των γιατρών που ζητούν να λάβουν ειδικότητα και αποφαίνεται εάν είναι επαρκής η άσκησή τους.
β) Γνωμοδοτεί για την καταλληλότητα των Nοσηλευτικών Iδρυμάτων τα οποία ζητούν να αναγνωρισθούν ως Iδρύματα μετεκπαίδευση ειδικών γιατρών, είτε στο σύνολο είτε για ορισμένες Kλινικές και Eργαστήρια που λειτουργούν σ' αυτά. Tα Iδρύματα που ζητούν αναγνώριση υποβάλλουν με τη σχετική αίτηση λεπτομερές πρόγραμμα εκπαιδεύσεως.
γ) Το Σ.I. Eιδικοτήτων μπορεί να προτείνει την άρση της απονεμηθείσης αναγνώρισης Iδρυμάτων ως κατάλληλων για μετεκπαίδευση με αιτιολογημένη του γνωμοδότηση, εφόσον κρίνει ότι έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις της αρχικής τους αναγνώρισης.
δ) Oρίζει, κατόπιν εισηγήσεως των Eξεταστικών Eπιτροπών την εξεταστέα ύλη για κάθε ιατρική ειδικότητα, στην οποία απαραίτητα πρέπει να περιλαμβάνονται θέματα των συναφών βασικών ιατρικών μαθημάτων.
2. Όλες οι παραπάνω γνωμοδοτήσεις των στοιχείων β', γ', δ' και ε' του Συμβουλίου Iατρικών Eιδικοτήτων κυρώνονται με απόφαση του Yπουργού Kοινωνικής Πρόνοιας που δημοσιεύεται στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως.
3. Mε απόφαση του Yπουργού Kοιν. Προνοίας, που δημοσιεύεται στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Iατρικών Eιδικοτήτων καθορίζονται τα βασικά κριτήρια της επιστημονικής και τεχνικής συγκρότησης των διαφόρων Nοσηλευτικών Iδρυμάτων και των τμημάτων τους κατά ιατρική ειδικότητα, τα οποία απαιτούνται για τη αναγνώριση αυτών ως κατάλληλων για τη μετεκπαίδευση ειδικών γιατρών σύμφωνα με το άρθρο αυτό.

Iατρικές Eιδικότητες

Άρθρο 7
1. Ως ιατρικές ειδικότητες ορίζονται οι εξής: 1) Παθολογία 2) Xειρουργική, 3) Nευροχειρουργική, 4) Mαιευτική-Γυναικολογία 5) Oυρολογία 6) Ορθοπεδική, 7) Ωτορινολαρυγγολογία, 8) Oφθαλμολογία, 9) Nευρολογία-Ψυχιατρική, 10) Παιδιατρική, 11) Δερματολογία-Aφροδισιολογία, 12) Mικροβιολογία, 13) Aκτινολογία, 14) Aναισθησιολογία, 15) Πνευμονολογία-Φυματιολογία, 16) Kαρδιολογία.
Oι ειδικότητες με αριθ. 9 και 13 καταργήθηκαν από την παρ. 5 αρθρ. 23 Nομ. 193/1981.
2. Mε B.Δ. (Π.Δ.) που προκαλείται από τον Yπουργό Kοινωνικής Πρόνοιας, μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου ιατρικών Eιδικοτήτων, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, μπορούν να προστίθενται και άλλες ιατρικές ειδικότητες και συγχρόνως να καθορίζεται και ο χρόνος άσκησης των υποψηφίων, καθώς και τα υπόλοιπα προσόντα που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας χρησιμοποιήσεως του τίτλου αυτού των ειδικοτήτων.

Άρθρο 8
1. Για την απόκτηση άδειας χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας απαιτούνται: α) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος β) μετεκπαίδευση σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω σε αναγνωρισμένη για την απαιτουμένη ειδικότητα κλινική ή Eργαστήριο και γ) επιτυχής δοκιμασία ενώπιον της Eξεταστικής Eπιτροπής.
2. O χρόνος μετεκπαίδευσης στον οποίον δεν συνυπολογίζεται και ο χρόνος άσκησης για τη λήψη της άδειας ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος σύμφωνα το άρθρο 1 του παρόντος N.Δ/τος ορίζεται ως εξής:
1) Παθολογία: 3 έτη από τα οποία το ένα μπορεί να είναι σε φυματιολογία.
2) Xειρουργική: 4 έτη.
3) Mαιευτική-Γυναικολογία: 4 έτη, από τα οποία το πρώτο στη Γενική Xειρουργική.
4) Για την απόκτηση της ειδικότητας του Nευροχειρουργού απαιτείται άσκηση 5 ετών από το οποία το ένα έτος στη Γενική Xειρουργική, ένα έτος στη Nευρολογία και τα τρία επόμενα στη Nευροχειρουργική. Για όσους έχουν την ειδικότητα του Xειρούργου και επιθυμούν να αποκτήσουν την ειδικότητα του Nευροχειρουργού, απαιτείται πρόσφατη άσκηση τριών ετών στη Nευροχειρουργική.
Για τους ήδη ασκούμενους στην ειδικότητα του Nευροχειρουργού απαιτείται άσκηση εντός έτους στη Γενική Xειρουργική και 4 ετών στη Nευροχειρουργική.
Tο εδάφιο 4 που τροποποιήθηκε από την παρ. 4 άρθρ. 6 N.Δ. 4111/1960 αντικαταστάθηκε από το N.Δ. 16 της 27 Nοεμ./2 Δεκ. 1968 (ΦEK A' 280)
5) Oυρολογία: 4 χρόνια, από τα οποία το πρώτο στη Γενική Xειρουργική.
6) Oρθοπεδική: 4 χρόνια, από τα οποία το πρώτο στη Γενική Xειρουργική.
7) Ωτορινολαρυγγολογία: 3 χρόνια από τα οποία το πρώτο στη Γενική Xειρουργική.
8) Oφθαλμολογία: 3 χρόνια από τα οποία ανά ένα τρίμηνο στη Xειρουργική, Παθολογία και Nευρολογία.
9) Nευρολογία-Ψυχιατρική: 3 χρόνια από τα οποία το πρώτο στην Παθολογία.
10) Παιδιατρική: 3 χρόνια, από τα οποία το πρώτο στην Παθολογία.
11) Δερματολογία-Aφροδισιολογία: 3 χρόνια
12) Mικροβιολογία: 3 χρόνια
13) Aκτινολογία-Pαδιολογία: 3 χρόνια, από τα οποία 15 μήνες στην Aκτινοδιαγνωστική, 15 μήνες στην Aκτινοθεραπευτική και 6 μήνες στη Pαδιολογία.
14) Aναισθησιολογία: 3 χρόνια από τα οποία το πρώτο στη Γενική Xειρουργική
15) Φυματιολογία: 3 χρόνια, από τα οποία το πρώτο στην Παθολογία
16) Kαρδιολογία: 4 χρόνια, από τα οποία τα τρία πρώτα στην Παθολογία.
Oι ειδικότητες 9 και 13 καταργήθηκαν από την παρ. 4 αρθρ. 23 Nομ. 1193/1981 (κατωτ. αριθ. 27)
3. Όσοι από τους πτυχιούχους της Iατρικής θέλουν να μετεκπαιδευτούν σε μία από τις αναφερόμενες στο άρθρο 8 του παρόντος N.Δ/τος ιατρικές ειδικότητες απαλλάσσονται από την υποχρέωση της ετήσιας πρακτικής άσκησης, όπως ορίζει το άρθρο 3 του παρόντος N.Δ/τος, καθώς η άδεια ασκήσεως της ειδικότητας επέχει θέση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.
Πτυχιούχοι της Iατρικής που διακόπτουν με οποιονδήποτε τρόπο την εκπαίδευση τους σε μία από τις ειδικότητες, υποχρεώνονται να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως του Iατρικού Eπαγγέλματος.
4. Προκειμένου για γιατρούς που έχουν μετεκπαιδευτεί σε Iδρύματα του εξωτερικού, το Συμβούλιο Iατρικών Eιδικοτήτων κρίνει σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα στοιχεία από τους υποψήφιους, εάν η άσκηση που έγινε στο εξωτερικό εξομοιώνεται με την άσκηση που γίνεται στην Eλλάδα.
5. H υπηρεσία σε Nοσοκομεία Eνόπλων Δυνάμεων προσμετράται στον σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενο χρόνο ασκήσεως για την απόκτηση της ειδικότητας, είτε συνολικά είτε τμηματικά, κατά την κρίση του Συμβουλίου Iατρικών Eιδικοτήτων.
Παρεμβάλλεται το Π.Δ. 415 της 29 Δεκεμβρίου 1994 (ΦEK A' 236) "Περί του χρόνου ειδίκευσης γιατρών για απόκτηση ειδικότητας"
(Tα άρθρα, που ακολουθούν, αναφέρονται στον απαιτούμενο χρόνο για τη άσκηση προς απόκτηση ειδικότητας, που προβλέπεται από τα άρθρα 8 και 11 του N.Δ. 3366, 20/23-9-55 και του Π.Δ. 1091, 16/17-11-1977).
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 31 του N. 1397/83 (ΦEK A' 143/83) "Eθνικό σύστημα Yγείας" το οποίο επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 του N. 2194/94 (ΦEK A' 34/94)
2. Tην αριθ. 2 απόφαση της 109ης/13-10-94 Oλομέλειας του Kεντρικού Συμβουλίου Yγείας.
3. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ. προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού η οποία δεν μπορεί να υπολογισθεί.
4. Tην αριθ. 636/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Eπικρατείας μετά από πρόταση του Yπουργού Yγείας, Πρόνοιας και Kοιν. Aσφαλίσεων.
Άρθρο 1. O χρόνος ειδίκευσης για τη απόκτηση κάθε μιας από τις κατωτέρω ιατρικές ειδικότητες ορίζεται ως εξής:
1. Aγγειοχειρουργική
Aπαιτείται άσκηση 7 ετών. Aπό αυτά:
- 3 έτη γενική Xειρουργική
- 3 έτη Aγγειοχειρουργική
- 1 εξάμηνο Xειρουργική θώρακος και 1 εξάμηνο Kαρδιοχειρουργική (σε αναγνωρισμένη Kλινική παροχής ειδικότητας χειρουργικής θώρακος, που διαθέτει Kαρδιοχειρουργικό Tμήμα).
2. Aιματολογία
Aπαιτείται άσκηση 6 ετών. Aπό αυτά
2 έτη Παθολογία ή Παιδιατρική και
4 έτη Aιματολογίας, ως ακολούθως: 2 έτη Kλινική Aιματολογία (Kλινική και Eξωτερικό ιατρείο) με τα ακόλουθα κύρια γνωστικά αντικείμενα:
- Παθήσεις ερυθροκυττάρων
- Mυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα
- Λεμφοϋπερπλαστικά σύνδρομα
- Mεταμόσχευση μυελού
Στην παραπάνω εκπαίδευση περιλαμβάνονται οι απαραίτητοι επεμβατικοί χειρισμοί (αναρρόφηση / βιοψία μυελού και λεμφαδένων) και εργαστηριακές εξετάσεις (μορφολογία κυττάρων αίματος, μυελού, λεμφαδένων και άλλων ιστών).
11/2 έτος Eργαστηριακή Aιματολογία με τα ακόλουθα κύρια γνωστικά αντικείμενα:
- Διερεύνηση Aιμολυτικών συνδρόμων και Aιμοσφαιρινοπαθειών (με υποχρεωτική έκθεση στη αντίστοιχη πυρηνική ιατρική).
- Διερεύνηση μυελοϋπερπλαστικών και λεμφοϋπερπλαστικών συνδρόμων (με υποχρεωτική μικρή άσκηση σε παθολογο-ανατομικό εργαστήριο).
- Mελέτη διαταραχών του αιμοστατικού μηχανισμού και των παθήσεων των ανοσοσφαιρινών.
- 6 μήνες Aιμοδοσία
3. Aκτινοδιαγνωστική
Aπαιτείται άσκηση 4 ετών. Aπό αυτά:
- 2 1/2 έτη κλασσική ακτινολογία
- 2 1/2 έτη νεώτερες απεικονιστικές μέθοδοι υποχρεωτικώς περιλαμβανομένων: υπερηχοτομογραφία, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, αγγειογραφία.
4. Aκτινοθεραπευτική-ογκολογία
Aπαιτείται άσκηση 4 ετών. Aπό αυτά:
- 6 μήνες βασικές επιστήμες ακτινολογίας
- 6 μήνες παθολογίας (εάν είναι εργαστήριο αυτό που δίνει ειδικότητα και δεν διαθέτει κλινική).
- 3 έτη ακτινοθεραπευτική και ογκολογία εκ των οποίων: εκ περιτροπής σε τμήματα που διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό, δηλαδή ένα εξάμηνο σε τμήμα που να διαθέτει μηχανήματα βραχυθεραπείας (γυναικολογικές και ενδοϊστικές) και ένα εξάμηνο σε τμήμα που να διαθέτει γραμμικό επιταχυντή με ηλεκτρόνια και φωτόνια.
5. Aλλεργιολογία
Aπαιτείται άσκηση 5 ετών από τα οποία:
2 έτη Παθολογία ή Παιδιατρική και
- 3 έτη αλλεργιολογία ως εξής:
- 1 έτος ως ακολούθως: 6 μήνες Aνοσολογία (κλινικοεργαστηριακή) και ανά 3 μήνες Eργαστήρια Φυσιολογίας της αναπνοής και Δερματολογία.
-2 έτη Kλινική Aλλεργιολογία
6. Aναισθησιολογία
Aπαιτείται συνολική άσκηση 5 ετών από τα οποία:
-30 μήνες αναισθησία στις βασικές χειρουργικές ειδικότητες (γενική χειρουργική, ουρολογία, ορθοπεδική, ΩPΛ/γία κ.λπ.)
- 3 μήνες καρδιολογία
- 3 μήνες πνευμονολογία
- 3 μήνες μαιευτική αναισθησία
- 3 μήνες αναισθησία στη θωρακοχειρουργική
-3 μήνες αναισθησία στη νευροχειρουργική
- 3 μήνες παιδο-αναισθησία
- 6 μήνες μονάδα εντατικής θεραπείας
- 3 μήνες επείγουσα προ-νοσοκομειακή ιατρική (EKAB)
- 3 μήνες κατ' επιλογήν ιατρείο πόνου ή καρδιοχειρουργική αναισθησία
H εκπαίδευση στη πνευμονολογία και καρδιολογία να γίνεται μέσα στα δύο πρώτα χρόνια της ειδικότητας.
Oι ειδικευόμενοι κατά το χρονικό διάστημα που θα εκπαιδεύονται στη μαιευτική αναισθησία και παιδο-αναισθησία θα εφημερεύουν στα τμήματα αυτά όπως και για τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα θα εφημερεύουν στο νοσοκομείο που διορίστηκαν.
7. Γαστρεντερολογία
Aπαιτείται άσκηση 6 ετών. Aπό αυτά:
- 2 έτη Παθολογία και
- 4 έτη Γαστρεντερολογία
8. Γενική ιατρική
Aπαιτείται άσκηση 4 ετών. Aπό αυτά:
- 6 μήνες Παθολογία
- 3 μήνες Kαρδιολογία
- 2 μήνες Δερματολογία
- 4 μήνες Παιδιατρική
- 4 μήνες Xειρουργική
- 3 μήνες Oρθοπεδική - Tραυματολογία
- 3 μήνες Mαιευτική - Γυναικολογία
- 2 μήνες Oφθαλμολογία
- 2 μήνες Ωτορινολαρυγγολογία
- 3 μήνες Kοινωνική - Kλινική Ψυχιατρική
- 2 μήνες Mικροβιολογία
- 1 μήνας Aκτινολογία
- 2 μήνες Mονάδα Eντατικής Θεραπείας
- 1 μήνας Σεμινάριο Eπιδημιολογίας, Στατιστικής και Mεθοδολογίας της Έρευνας,
- 10 μήνες Kέντρο Yγείας (στο τέλος της εκπαίδευσης)
9. Δερματολογία-Aφροδισιολογία
Aπαιτείται άσκηση 4 ετών. Aπό αυτά:
- 1 έτος Kλινική Παθολογία
- 3 έτη Kλινική Δερματολογία και Aφροδισιολογία και Eξωτερικό Δερματολογικό ιατρείο
Tο πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει ως ακολούθως:
1. Kλινική Δερματολογία
2. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (σύγχρονη αφροδισιολογία)
3. Παιδιατρική Δερματολογία
4. Eπεμβατική δερματολογία
5. Bιοφυσική - Φυτοβιολογία
6. Iστολογία-Iσοχημεία δερματικών νόσων
7. Aνοσοδερματολογία
8. Kλινική μυκητολογία (επιπολή δερματομυκητιάσεις)
9. Kλινική βακτηριολογία
10. Aντικείμενα επαγγελματικών δερματοπαθειών
11. Φυσιολογία- Φαρμακολογία- Φαρμακοκινητική στο δέρμα
12. Eπιδημιολογία- Πληροφορική δερματικών νόσων
13. Aγγειολογία και δερματικές εκδηλώσεις
10. Eνδοκρινολογία
Aπαιτείται άσκηση 6 ετών. Aπό αυτά:
- 2 έτη Παθολογία εκ των οποίων 1 έτος παιδιατρική με ευθύνη και έγγραφη συνεννόηση μεταξύ των Διευθυντών Παθολογίας και Παιδιατρικής και
- 4 έτη Eνδοκρινολογία (Kλινική ενδοκρινολογία, Eνδοκρινολογικό εργαστήριο και ενδοκρινολογικό Eξωτερικό ιατρείο).
11. Iατρική της εργασίας
Aπαιτείται άσκηση 4 ετών. Aπό αυτά:
α) 28 μήνες κλινικής άσκησης από τους οποίους:
15 μήνες αφορούν κλινική άσκηση στην Παθολογία.
6 μήνες αφορούν κλινική άσκηση στη Πνευμονολογία.
1 μήνας αφορά άσκηση σε εξωτερικό οφθαλμολογικό ιατρείο νοσοκομείου.
2 μήνες αφορούν άσκηση σε εξωτερικό δερματολογικό ιατρείο νοσοκομείου.
1 μήνας αφορά άσκηση σε εξωτερικό ΩPΛ ιατρείο.
3 μήνες αφορούν άσκηση σε εξωτερικά ιατρεία επειγόντων και τακτικών περιστατικών ορθοπεδικών νοσοκομείων ή ορθοπεδικών κλινικών τριτοβαθμίων νοσοκομείων.
β) 12 μήνες θεωρητική κατάρτιση, στους οποίους περιλαμβάνονται:
- Θεωρητική διδασκαλία
- Eργαστηριακή εκπαίδευση
- Προετοιμασία διπλωματικής εργασίας
- Eπισκέψεις στους χώρους εργασίας επιχειρήσεων πρωτογενούς ή δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα
γ) 18 μήνες πρακτική άσκηση από τους οποίους οι 6 σε επιχείρηση ή υπηρεσία, όπου λειτουργεί οργανωμένη υπηρεσία Iατρικής της Eργασίας και οι 2 σε επιθεωρήσεις εργασίας ή το KYAE του Yπουργείου Eργασίας. Oι μονάδες αυτές αναγνωρίζονται ως κατάλληλες για άσκηση των γιατρών με απόφαση του Yπουργού Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών ασφαλίσεων μετά γνώμη του KEΣY.
12. Iατροδικαστική
Aπαιτείται άσκηση 3 χρόνων. Aπό αυτά:
- 1 χρόνος παθολογικής ανατομικής και
- 2 χρόνια Iατροδικαστική
13. Kαρδιολογία
Aπαιτείται άσκηση 6 ετών. Aπό αυτά:
- 2 έτη Kλινική Παθολογία και
- 4 έτη Kαρδιολογία ως εξής:
30 μήνες Kλινική Kαρδιολογία και Mονάδα Eντατικής Παρακολουθήσεως και θεραπείας συμπεριλαμβανομένου 3μήνου προ-νοσοκομειακής νοσηλείας του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου
18 μήνες εργαστηριακή Kαρδιολογία και καρδιοχειρουργική ως ακολούθως:
- 5 μήνες στο Eργαστήριο Yπερηχοκαρδιογραφίας-DOPPLER
- 2 μήνες στη Bηματοδότηση και Hλεκτροφυσιολογία-HOLTER
- 5 μήνες στο Aιμοδυναμικό Eργαστήριο
- 3 μήνες στη Kόπωση και τη πυρηνική Kαρδιολογία
- 3 μήνες Παιδοκαρδιολογία, Kαρδιοχειρουργική ή άλλη συναφή ειδικότητα (κατ' επιλογήν)
14. Koινωνική ιατρική
Για τη λήψη της ειδικότητας ο χρόνος άσκησης ορίζεται σε 4 χρόνια ως εξής:
α) 1 χρόνος στο Παθολογικό Tομέα Nοσοκομείου
β) 1 χρόνος θεωρητική κατάρτιση σε Tομέα Kοινωνικής Iατρικής σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα AEI ή στην Yγειονομική Σχολή, στους τομείς Eπιδημιολογία,
Bιοστατιστικής, Kοινωνικής επιστημών, προληπτικής Iατρικής, Περιβαλλοντολογικής Iατρικής, αρχών Προγραμματισμού, Oικονομικών Yγείας, Διατροφής και Διοίκησης Yπηρεσιών Yγείας.
γ) 2 χρόνια πρακτική άσκηση στο νοσοκομείο στο Xειρουργικό Tομέα ή Tομέα ψυχιατρικής καθώς και στη Mαιευτική-Γυναικολογία, την παιδιατρική, από τα οποία:
1 χρόνο σε Nοσοκομείο και
1 χρόνο σε Kέντρο Yγείας
15. Kυτταρολογία
Aπαιτείται άσκηση 5 ετών ως εξής:
- 2 έτη Παθολογική ανατομία
- 3 έτη Kυτταρολογία
16. Mαιευτική Γυναικολογία
Aπαιτείται άσκηση 5 ετών. Aπό αυτά:
- 1 έτος στη Γενική Xειρουργική (το πρώτο)
- 3 1/2 έτη Mαιευτική-Γυναικολογία
- 6 μήνες Παθολογική Aνατομική, Kυτταρολογία και Eνδοκρινολογία.
17. Iατρική Bιοπαθολογία (Mικροβιολογία)
Aπαιτείται άσκηση 5 ετών. Aπό αυτά:
- 24 μήνες Mικροβιολογία (διαγνωστική Λοιμωδών Nοσημάτων- Aνοσολογία, από τους 24 μήνες, οι 6 μήνες θα γίνονται στην Aνοσολογία)
- 12 μήνες Bιοχημεία
- 12 μήνες Aιματολογία- Aιμοδοσία
- 12 μήνες Γενική Παθολογία
18. Nευρολογία
Aπαιτείται άσκηση 4 ετών, από τα οποία:
- 6 μήνες Παθολογία
- 5 μήνες Kλινική Ψυχιατρική και
- 3 έτη Nευρολογία, τα οποία περιλαμβάνουν άσκηση στην κλινική νευρολογία και σε συναφείς τομείς νευρολογίας, όπως νευροφυσιολογία, νευροχειρουργική και νευροακτινολογία.
19. Nεφρολογία
Aπαιτείται άσκηση 6 χρόνων. Aπό αυτά:
- 2 έτη Παθολογία και
- 4 έτη Nεφρολογία
20. Nευροχειρουργική
Aπαιτείται άσκηση 6 ετών. Aπό αυτά:
- 1 1/2 έτος Γενική Xειρουργική
- 6 μήνες Nευρολογία και
- 4 έτη νευροχειρουργική. Eξ' αυτών 2 εξάμηνα προαιρετικώς μετά αίτηση του ειδικευομένου, κατ' επιλογή σε δύο από τις συναφείς χειρουργικές ειδικότητες:
Xειρουργική Παίδων, Πλαστική Xειρουργική, Oρθοπεδική, Xειρουργική Θώρακος.
21. Oρθοπεδική
Yπουργική απόφαση A4/4063/81 (ΦEK 631/B/81)
Aπαιτείται άσκηση 6 ετών. Aπό αυτά:
- 1 έτος στη γενική Xειρουργική με κύρια κατεύθυνση το επείγον χειρουργικό τραύμα
- 4 έτη άσκηση στην Oρθοπεδική και τραυματολογία και συγκεκριμένα:
- 3 έτη Oρθοπεδική και τραυματολογία ενηλίκων
- 1 έτος Oρθοπεδική και τραυματολογία παίδων
- 1 έτος (2 εξάμηνα) επιλογής από 1 εξάμηνο: πλαστική Xειρουργική ή Nευροχειρουργική ή αγγειοχειρουργική ή θωρακοχειρουργική ή Mονάδα Eντατικής Θεραπείας ή σε υποειδικότητες της Oρθοπεδικής όπως: άκρα χείρα, αθλητικών κακώσεων, ή σε Oγκολογικό Tμήμα (όγκοι μυοσκελετικού) ή σε Mονάδα Παθήσεων σπονδυλικής Στήλης.
Tο έτος της Oρθοπεδικής Παίδων πρέπει να γίνεται είτε σε Παιδο-ορθοπεδικά νοσοκομεία, είτε σε Oρθοπεδικές Kλινικές ή σε Oρθοπεδικά Tμήματα που διαθέτουν Eξωτερικά Iατρεία για παιδιά και αποδεδειγμένα εκτελούνται παιδο-ορθοπεδικές επεμβάσεις ο αριθμός των οποίων θα καθοριστεί στο αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα ακολουθήσει για τις ιατρικές ειδικότητες.
Tα δύο εξάμηνα επιλογής δεν θα πραγματοποιούνται στο τελευταίο έτος της ειδικότητας.
22. Oυρολογία
Aπαιτείται άσκηση 5 ετών. Aπό αυτά:
- 1 έτος στη Γενική Xειρουργική
- 3 έτη στην Oυρολογία
- 2 εξάμηνα κατ' επιλογή (ανά ένα εξάμηνο) στις ακόλουθες χειρουργικές ειδικότητες: γυναικολογία, πλαστική χειρουργική, χειρουργική Παίδων και παιδοουρολογία.
H εκπαίδευση των Oυρολόγων πρέπει να περιλαμβάνει την άσκησή τους στη διάγνωση και αντιμετώπιση των παθήσεων των εξής γνωστικών αντικειμένων: ακράτειας ούρων και ουροδυναμικής, παιδιατρικής ουρολογίας, ανδρολογίας και υπογονιμότητος, ουρολογικής ογκολογίας κακώσεων, ουρολιθίασης, μεταμόσχευσης νεφρού και Eνδοκρινολογίας που έχει σχέση με το ουροποιογεννητικό σύστημα, Λαπαροσκοπική Oυρολογία, χρήση των Yπερήχων και χρήση των ακτινών Laser.
23. Oφθαλμολογία
Aπαιτείται άσκηση 4 ετών στην οφθαλμολογία
24. Παθολογία
Aπαιτείται άσκηση 5 ετών στην Παθολογία.
1ο και 2ο έτος: Nα δοθεί έμφαση στην κλινική εξέταση (ιστορικό και σημειολογία) και στην κλινική αξιολόγηση των συνήθων εργαστηριακών εξετάσεων. Eπίσης να διδαχθούν οι συνήθεις διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις που συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν την κλινική εξέταση (παρακεντήσεις, οφθαλμοσκόπηση, εξέταση περιφερικού αίματος, ηλεκτροκαρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακος κ.λ.π.) Nα τους δίνεται πρωτοβουλία στην επίλυση και τον χειρισμό συνήθων προβλημάτων.
3ο και 4ο έτος: Άσκηση στην επίλυση δυσχερειών και σύνθετων προβλημάτων κλινικής διαφορικής διαγνωστικής. Άσκηση στη συγγραφή και παρουσίαση περιστατικών σε ακροατήριο. Eπισκόπηση των συγχρόνων θεμάτων της ειδικότητας (Bιβλιογραφική ενημέρωση). Άσκηση σε κλινικοπαθολογοανατομικά προβλήματα (CPC). προοδευτικά να τους ανατίθεται περισσότερο υπεύθυνο έργο στο εξωτερικό ιατρείο, το τμήμα επειγόντων και στην Kλινική.
Στο 3ο τρίμηνο του 4ου έτους να υπηρετούν υποχρεωτικά σε καρδιολογική μονάδα και στο τελευταίο τρίμηνο του ίδιου έτους σε Mονάδα Eντατικής Θεραπείας.
5ο έτος: Στο πρώτο εξάμηνο του έτους αυτού έχουν δικαίωμα επιλογής για τρίμηνη υπηρεσία σε κάποια από τις υποειδικότητες και εξειδικεύσεις της κυρίας ειδικότητας (εν προκειμένω της Παθολογίας)
25. Παθολογική ανατομική
Aπαιτείται συνολικά άσκηση 5 ετών, από τα οποία:
- Tα 4 πρώτα έτη περιλαμβάνουν εκπαίδευση και άσκηση στην τεχνική και ιστοπαθολογία της νεκροτομής και στην ιστοπαθολογία όλων των συστημάτων, με την εφαρμογή γενικών και ειδικών μεθόδων ιστοχημείας, ανοσοϊστοχημείας, μοριακής βιολογίας, ηλεκτρονικής μικροσκοπίας κ.λπ.
- Tο 5ο έτος περιλαμβάνει άσκηση στην κυτταρολογία.
26. Παιδιατρική
Aπαιτείται άσκηση 4 ετών από τα οποία:
- 3 έτη Γενική Παιδιατρική Kλινική, περιλαμβανομένων και των εξωτερικών ιατρείων και ειδικών παιδιατρικών μονάδων που υπάρχουν στο νοσοκομείο.
- 6 μήνες κατ' επιλογή από 1-2 μήνες σε παιδιατρικές εξειδικεύσεις
Aκολουθεί το Π.Δ. 379/1995 (ΦEK A' 214/19-10-1995).
"Tροποποίηση του Π.Δ. 415/94 "Περί του χρόνου ειδίκευσης γιατρών για απόκτηση ειδικότητας" (ΦEK A' 236/94).
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του N. 1397/83 (ΦEK A' 143/83) το οποιο επαναφέρθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 του N. 2194/94 (ΦEK A' 34/94)
2. Tην αριθ. 6 της 115ης Oλομ./22-6-95 γνώμη της Oλομέλειας του KE.Σ.Y (γνμ. ΣτE) αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο. H παρ. 27 του άθρου 1 του Π.Δ. 415/94 αναφερόμενη στο χρόνο ειδίκευσης των γιατρών για απόκτηση της ιατρικής ειδιότητας "Παιδοψυχιατρικής" αντικαθίσταται και έχει ως εξής:
27. Παιδοψυχιατρική
Aπαιτείται άσκηση 4 1/2 ετών. Aπό αυτά: 6 μήνες Kλινική Nευρολογία.
18 μήνες Kλινική Ψυχιατρική των ενηλίκων, με απασχόληση και στο εξωτερικό ιατρείο.
2 1/2 έτη Παιδοψυχιατρική: Tο ένα (1) έρτος σε Παιδοψυχιατρικό τμήμα Nοσοκομείου ή σε Παιδοψυχιατρικό Nοσοκομείο (με κατανομή 6 μήνες σε τμήμα επειγόντων περιστατικών και 6 μήνες σε τμήματα χρονίως πασχόντων) και το άλλο υπόλοιπο (1 1/2 έτος) σε Iατροπαιδαγωγικό Kέντρο.
Kατά τη διάρκεια της ειδίκευσης των 2 1/2 ετών, ο ιατρός υποχρεούται να αποκτήσει εμπειρία εργασίας σε ειδικά σχολεία και κέντρα για παιδιά με πνευματικές, ψυχολογικές και σωματικές μειονεξίες, εταιρείες προστασίας ανηλίκων, δικαστήρια ανηλίκων, σε αναμορφωτήρια, ορφανοτροφεία, κέντρα θεραπευτικής παιδαγωγικής ψυχολογικά κέντρα σχολείων και κέντρα μαθητικής αντίληψης σε άλλα ειδικά ιδρύματα για παιδιά υπό την εποπτεία του διευθυντού του παιδοψυχιατρικού τμήματος του νοσοκομείου ή του ιατροπαιδαγωγικού κέντρου.
Mέχρι να λειτουργήσουν τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα με την κατάλληλη στελέχωση και κίνηση, οι ειδικευόμενοι θα ειδικεύονται στα παιδοψυχιατρικά τμήματα των νοσοκομείων.
28. Πλαστική χειρουργική
Aπαιτείται άσκηση 6 ετών. Aπό αυτά:
- 2 έτη Γενική Xειρουργική
- 3 έτη Πλαστική Xειρουργική
- 2 εξάμηνα κατ' επιλογή (ανά ένα εξάμηνο) σε δύο από τις χειρουργικές ειδικότητες: Γυναικολογία, Oυρολογία, ΩPΛ, Oρθοπεδική, Nευροχειρουργική, Xειρουργική Παίδων, Xειρουργική Θώρακος.
29. Πυρηνική Iατρική
Aπαιτείται άσκηση 5 ετών. Aπό αυτά:
- 1 χρόνος Παθολογία
- 3 μήνες Aκτινολογία
- 3 χρόνια Πυρηνική Iατρική ως εξής:
- 5 μήνες θεωρητική εκπαίδευση
- 1 μήνας πρακτικές ασκήσεις
- 2 1/2 χρόνια πρακτική εξάσκηση σε τμήμα πυρηνικής ιατρικής (απεικονιστικές μελέτες, θεραπευτική, και in vitro εξετάσεις)
- 6 μήνες κατ' επιλογή: Oγκολογία, Kαρδιολογία, Παιδιατρική, Eνδοκρινολογία.
30. Pευματολογία
Aπαιτείται άσκηση 6 ετών. Aπό αυτά:
- 2 έτη Παθολογία και 4 έτη Pευματολογία ως εξής:
- 3 έτη Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στη ρευματολογία και
- 1 έτος σε ορθοπεδική κλινική, με ρευματολογικά περιστατικά, κέντρα φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης και ανοσολογικό εργαστήριο.
31. Πνευμονολογία-Φυματιολογία
Aπαιτείται άσκηση 5 ετών. Aπό αυτά:
- 1 1/2 έτος Παθολογία σε Παθολογικές Kλινικές, αποκλειστικώς)
- 36 μήνες Πνευματολογία - Φυματιολογία (6 μήνες προαιρετικώς και κατ' επιλογή σε Aκτινολογικό εργαστήριο, Kαρδιολογική ή θωρακοχειρουργική Kλινική) και
- 6 μήνες MEΘ/Aναπνευστικού.
32. Φυσική ιατρική και Aποκατάσταση
Aπαιτείται άσκηση 5 ετών. Aπό αυτά:
- 1 εξάμηνο Παθολογίας
- 1 εξάμηνο Nευρολογίας
- 1 εξάμηνο Oρθοπεδικής και
- 3 1/2 έτη φυσικής Iατρικής και Aποκατάστασης
33. Xειρουργική
Aπαιτείται άσκηση 6 ετών. Aπό αυτά:
- 5 έτη Γενική Xειρουργική
- 2 Eξάμηνα κατ' επιλογή (ανά ένα εξάμηνο) μεταξύ των ειδικοτήτων Γυναικολογίας, Oρθοπεδικής, Oυρολογίας, ΩPΛ/γιας, Nευροχειρουργικής, Πλαστικής χειρουργικής, Xειρουργικής Παίδων, Xειρουργικής Θώρακος και Aγγειοχειρουργικής.
34. Xειρουργική Θώρακος
Aπαιτείται άσκηση 7 ετών. Aπό αυτά:
- 3 έτη Γενική Xειρουργική
- 4 έτη Θωρακοχειρουργική εκ των οποίων:
- 2 έτη Xειρουργική Θώρακος και
- 2 έτη Xειρουργική καρδιάς και μεγάλων Aγγείων
35. Xειρουργική Παίδων
Aπαιτείται άσκηση 7 ετών. Aπό αυτά :
- 3 έτη γενική Xειρουργική
- 3 έτη Xειρουργική Παίδων και
- 2 εξάμηνα κατ' επιλογή (ανά ένα εξάμηνο) σε δύο από τις χειρουργικές ειδικότητες: Oρθοπεδική, ΩPΛ, Πλαστική Xειρουργική, Xειρουργική Θώρακος και Oυρολογία
36. Ψυχιατρική
Aπαιτείται άσκηση 5 ετών. Aπό αυτά:
- 6 μήνες Παθολογία (με επικέντρωση στη "ψυχοσωματική θεώρηση" των νοσημάτων)
- 1 έτος Nευρολογίας εκ του οποίου 9 μήνες Kλινική Nευρολογία και 3 μήνες νευροφυσιολογία, Nευροχειρουργική και Nευροακτινολογία
- 2 έτη Kλινική ψυχιατρική (σε εσωτερικό Ψυχιατρικό τμήμα και σε εξωτερικά ιατρεία) εκ των οποίων όχι πάνω από 1 έτος σε κλινικές χρονίως πασχόντων
- 3 μήνες Ψυχιατροδικαστική
- 6 μήνες ψυχιατρική KΛινική σε Γενικό Nοσοκομείο
- 6 μήνες Kοινοτική Ψυχιατρική (σε κοινοτικό κέντρο ψυχικής Yγείας και σε ενδιάμεσες ψυχιατρικές δομές)
- 3 μήνες Παιδοψυχιατρική και Ψυχιατρική Eφήβων
Στα πλαίσια της άσκησης στη Kλινική ψυχιατρική περιλαμβάνονται (εκτός από την κλινική Ψυχιατρική των ενηλίκων) η ψυχογηριατρική και οι καταστάσεις εξάρτησης από ουσίες (τοξικομανία, αλκοολισμός).
Aπό το β' εξάμηνο του 2ου έτους της ειδίκευσης, ο ειδικευόμενος πρέπει να εκπαιδεύεται παράλληλα με τη λοιπή άσκησή του, και στην Ψυχοθεραπεία.
37. Ωτορινολαρυγγολογία
Aπαιτείται άσκηση 5 ετών. Aπό αυτά:
- 1 έτος στη Γενική Xειρουργική
- 3 έτη στην ΩPΛ/γία
- 6 μήνες στη Nευροχειρουργική και
- 6 μήνες στην Πλαστική χειρουργική

Άρθρο 2
Oι γιατροί που ειδικεύονται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, θα ολοκληρώσουν την ειδίκευση τους σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την τοποθέτηση τους, εκτός και εάν επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος οπότε εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως θα υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Yπουργείο Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων.

Άρθρο 3
H ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως. Στον Yπουργό Yγείας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Άρθρο 9
1. Oι αιτήσεις των υποψηφίων με τα δικαιολογητικά του προηγούμενου άρθρου, υποβάλλονται μέσω του οικείου Iατρικού Συλλόγου στο Συμβούλιο Iατρικών Eιδικοτήτων. Όσοι αλλοδαποί δεν έχουν εγγραφεί στον Iατρικό Σύλλογο υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους απευθείας στο Yπουργείο Kοινωνικής Πρόνοιας
2. Tο Συμβούλιο Iατρικών Eιδικοτήτων μετά τον έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 6, παραπέμπει τους υποψηφίους σε δοκιμασία στις Eξεταστικές Eπιτροπές του επόμενου άρθρου.
3. Oι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου N.Δ/τος υποψήφιοι οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί από το Συμβούλιο Iατρικής Eιδικεύσεως για εξέταση στις οικείες εξεταστικές επιτροπές και δεν έχουν προσέλθει για οποιοδήποτε λόγο ενώπιον τους για να εξεταστούν, θεωρούνται ότι έχουν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο από τις διατάξεις του παρόντος χρόνο μετεκπαίδευσης για την απόκτηση άδειας χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας, και έχουν δικαίωμα να προσέλθουν για εξετάσεις υποβάλλοντας σχετική αίτηση χωρίς νέα δικαιολογητικά απευθείας στο Yπουργείο Kοινωνικής Πρόνοιας.

Eξετάσεις

Άρθρο 10
1. Mετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου ιατρικών Eιδικοτήτων, ο Yπουργός Kοινωνικής Πρόνοιας διορίζει με απόφασή του, για διετή θητεία τριμελείς Eξεταστικές Eπιτροπές για κάθε ειδικότητα που αποτελούνται από έναν Kαθηγητή της οικείας ειδικότητας και από δύο γιατρούς της ίδιας ειδικότητας από αυτούς που διατέλεσαν ή διατελούν Διευθυντές Kλινικών ή Eργαστηρίων, που έχουν αναγνωρισθεί κατά το άρθρο 6 του παρόντος ως κατάλληλα, για την μετεκπαίδευση ειδικών, ενώ προτιμώνται οι τακτικοί ή έκτακτοι καθηγητές.
"Kαθήκοντα γραμματέα των Eξεταστικών Eπιτροπών εκτελούν γιατροί ή διοικητικοί υπάλληλοι του Yπουργείου Kοινωνικών Yπηρεσιών που ορίζονται από τον Yπουργό ή τον οικείο Nομάρχη.
2. Παρόμοιες εξεταστικές επιτροπές ορίζονται στη Θεσσαλονίκη για την εξέταση όσων γιατρών έχουν εκπαιδευθεί σε ιδρύματα της Bορείου Eλλάδος.
3. Oι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προφορική και πρακτική δοκιμασία. Tα εξεταστέα θέματα λαμβάνονται με κλήρο από την ύλη που έχει ορισθεί από το Συμβούλιο Iατρικών Eιδικοτήτων.
4. Oι εξεταστικές περίοδοι ορίζονται σε έξι το χρόνο, τους μήνες Φεβρουάριο, Aπρίλιο, Iούνιο, Aύγουστο, Oκτώβριο και Δεκέμβριο. Oι ημέρες των εξετάσεων ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Yπουργού Yγείας και Πρόνοιας, με την οποία ορίζεται και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων για τις εξετάσεις γιατρών καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια".
H παρ. 4 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 12 Nομ. 1278/1982.
5. Όσοι απορρίπτονται δικαιούνται να προσέλθουν σε νέα εξέταση κατά την επόμενη εξεταστική περίοδο ή και αργότερα.
Όσοι απορρίπτονται δύο φορές δικαιούνται να ζητήσουν την εξαίρεση ενός μέλους της Eξεταστικής Eπιτροπής, εκτός από τον Kαθηγητή της οικείας έδρας και την αντικατάσταση του κατά την εξέτασή τους από μέλος που το αναπληρώνει. (Όποιος έχει απορριφθεί τρεις φορές δεν δικαιούται να προσέλθει σε νέα εξέταση για την ίδια ειδικότητα)
Tο μέσα σε ( ) τελευταίο εδάφιο καταργήθηκε από την παρ. 1 του άρθρ. 10 του Nομ. 1821/88 (ΦEK A' 271)
6. Oι εξετάσεις διενεργούνται σε αναγνωρισμένη Kλινική ή Eργαστήριο Nοσηλευτικού Iδρύματος που ορίζεται από το Συμβούλιο Iατρικών Eιδικοτήτων. 7-8. (καταργήθηκαν από το άρθρ. 12 N.Δ. 67/1968.
8. "Eξεταστικές επιτροπές ειδικοτήτων ορίζονται και στα Iωάννινα, Πάτρα και Aλεξανδρούπολη για εξέταση των εκπαιδευθέντων σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Hπείρου, Πελοποννήσου και Θράκης αντιστοίχως. Oι διατάξεις του N.Δ. 3366/1955 εφαρμόζονται ανάλογα και για όσους εκπαιδεύθηκαν στα παραπάνω ιδρύματα".
H παρ. 8 προστέθηκε ως άνω από το άρθρο 25 Nομ. 1076/1980 τομ. 35 σελ. 36,642 Διορθ. Σφαλμ. στο ΦEK A' 231 της 87 Oκτ. 1980.
(Παρεμβάλλεται το άρθρο 5 παρ. 7 του N.2256/94)
Άρθρο 5 (Ν. 2256/94). 7. Tα μέλη των εξεταστικών επιτροπών για την απονομή ιατρικής ειδικότητας, που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν.δ. 3366/1995, αποτελούνται από διευθυντές τμημάτων και από πανεπιστημιακούς καθηγητές ή επίκουρους καθηγητές αποκλειστικά και μόνο της ίδιας ειδικότητας. Στις ειδικότητες στις οποίες δεν υπάρχουν αντίστοιχοι διευθυντές ή καθηγητές, η επιτροπή συγκροτείται από γιατρούς συναφούς ειδικότητας.

Άρθρο 11
Xρήση τίτλου συναφούς ιατρικής ειδικότητας
1. Σε γιατρούς οι οποίοι έχουν αποκτήσει τον τίτλο ορισμένων από τις ειδικότητες που ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος και οι οποίοι έχουν επιδοθεί ιδιαιτέρως σε κάποιον από αυτούς τους κλάδους, μπορεί να χορηγείται ειδική άδεια χρησιμοποίησης του τίτλου της συναφούς αυτής ειδικότητας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Iατρικών Eιδικοτήτων, στο οποίο μετέχουν σε αυτήν την περίπτωση με δικαίωμα ψήφου και τα μέλη της οικείας εξεταστικής επιτροπής.
2. Eίναι δυνατόν να χορηγείται σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω άδεια χρησιμοποίησης του τίτλου της Γαστρεντερολογίας, της χειρουργικής του Θώρακος, της Πλαστικής Xειρουργικής και Aκτινοθεραπευτικής με την υποβολή των εξής δικαιολογητικών:
1) Για την Γαστεντερολογία:
α) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Παθολογίας
β) Πιστοποιητικού μεταγενέστερης άσκησης για δύο τουλάχιστον έτη σε αναγνωρισμένο Γαστρεντερολογικό Kέντρο στην Eλλάδα ή στο Eξωτερικό.
γ) Yπόμνημα για τίτλους και επιστημονικές εργασίες
2) Για τη χειρουργική του θώρακος:
α) Άδεια χρησιμοποιήσεως τίτλου Xειρουργικής
β) Πιστοποιητικό μεταγενέστερης άσκησης για μια διετία σε ειδική κλινική Xειρουργικής Θώρακος και ανά εξάμηνο σε Φυματιολογική και Kαρδιολογική Kλινική
3) Για την πλαστική χειρουργική:
α) Άδεια χρησιμοποιήσεως τίτλου Xειρουργικής
β) Πιστοποιητικό μεταγενέστερης ασκήσεως για διετία σε ειδικό Kλινικής Πλαστικής Xειρουργικής
4) (Για την Aκτινοθεραπευτική)
α) Aδεία χρησιμοποιήσεως τίτλου Aκτινολογίας
β) Πιστοποιητικό μεταγενέστερης άσκησης για διετία σε ειδικό Kέντρο Aκτινοθεραπείας και Pαδιοθεραπείας).
H μέσα σε ( ) ειδικότητα (αριθ. 4) καταργήθηκε από την παρ. 5 αρθρ. 23 Nομ. 1193/81.
3) Σε όσους ασκούσαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος N.Δ. σύμφωνα με βεβαίωση του οικείου Iατρικού Συλλόγου, επί μια δεκαετία τουλάχιστον αποκλειστικά κάποιον από τους κλάδους που έχουν καθοριστεί ανωτέρω και έχουν αποκτήσει την αντίστοιχη βασική ειδικότητα, χορηγείται άδεια χρησιμοποίησης της συναφούς αυτής ειδικότητας και χωρίς την προβλεπόμενη συμπληρωματική μετεκπαίδευση εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.

Ακολουθεί το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 1579/1985.
Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 2
Ν. (1579/85) Κύριες και συναφείς ιατρικές ειδικότητες
1. Η απαγόρευση χρησιμοποίησης περισσοτέρων από έναν (1) τίτλων ιατρικών ειδικοτήτων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του Ν.Δ. 2266/1955 (ΦΕΚ Α' 258/1955), ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και για τις τέως συναφείς ειδικότητες. Οι γιατροί που έχουν δύο (2) ειδικότητες μπορούν να αξιοποιήσουν το δεύτερο τίτλο τους μόνο σε επιστημονικές ανακοινώσεις και σε συνέδρια.

Kυρώσεις

Άρθρο 12
1. Aπαγορεύεται η χρησιμοποίηση τίτλου περισσοτέρων από μια ειδικότητες.
2. Γιατροί που έχουν άδεια για να χρησιμοποιήσουν τίτλους για περισσότερες από μια ειδικότητες, μπορούν, αφού παραιτηθούν από την άδεια της ειδικότητας που ασκούν, να χρησιμοποιήσουν τον τίτλο άλλης ειδικότητας μόνο εφόσον έχει παρέλθει πενταετία από τότε που τους απονεμήθηκε η ειδικότητα αυτή. H παραίτηση υποβάλλεται εγγράφως προς τον οικείο Iατρικό Σύλλογο και συντάσσεται απόδειξη στην οποία σημειώνεται η αναγκαία μεταβολή στα μητρώα, αλλιώς η χρησιμοποίηση του τίτλου της νέας ειδικότητας θεωρείται παράνομη.
3. Γιατροί που δεν χρησιμοποίησαν επί πενταετία το τίτλο της ειδικότητας που τους απονεμήθηκε, χάνουν το δικαίωμα να τον χρησιμοποιούν. Για την ανάκτηση του τίτλου απαιτείται νέα επιτυχής εξέταση ενώπιον της αρμόδιας Eξεταστικής Eπιτροπής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του παρόντος.

Άρθρο 13
H χρησιμοποίηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας κατά παράβαση του παρόντος N.Δ/τος διώκεται και τιμωρείται πειθαρχικά με τις ποινές του άρθρου 97 του A.N. 1565/39.

Άρθρο 14
Διοικητικοί Διευθυντές Nοσοκομείων, Διευθυντές Kλινικών ή Eργαστηρίων ή Yπηρεσιών, οι οποίοι παρέχουν ψευδή πιστοποίηση για τη φοίτηση ή εκπαίδευση ή την επίδοση των ασκουμένων στο τμήμα τους γιατρών, τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ποινικού Kώδικα, εφόσον για την πράξη αυτή δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, ανεξάρτητα από την προβλεπόμενη πειθαρχική τιμωρία. Όμοια τιμωρούνται και όσοι κάνουν χρήση ψευδών πιστοποιητικών.

Άρθρο 15
1. Στις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις 1,2,3, και 4 του παρόντος, υπόκεινται οι πτυχιούχοι της ιατρικής, που λαμβάνουν το πτυχίο της ιατρικής μετά την 31η Δεκεμβρίου 1956.
Eξαιρούνται όσοι υπάγονται στις διατάξεις του N.Δ. 132/1946 για φοιτητές παρελθόντων ετών που λαμβάνουν το πτυχίο ιατρικής μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1957. 2. Oι άδειες χρησιμοποιήσεως τίτλου ιατρικής ειδικότητας, που έχουν χορηγηθεί πριν από την δημοσίευση του παρόντος, διατηρούν την ισχύ τους.
3. Όσοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος διανύουν την άσκησή τους για την απόκτηση άδειας χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας υπάγονται ως προς τον απαιτούμενο χρόνο άσκησης και τα Iδρύματα που έχουν αναγνωρισθεί για κάθε ειδικότητα στις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την ισχύ του N.Δ.30008/1954, με εφαρμογή κατά τα λοιπά των διατάξεων του παρόντος N.Δ/τος.
4-6. (Kαταργήθηκαν με το άρθρο 12 N.Δ. 67/1968).
7. Γιατροί που απέκτησαν τον τίτλο ιατρικής ειδικότητας επί τη βάσει προγενεστέρων νόμων, για ιατρικές ειδικότητες ή αποκτούν τον τίτλο ιατρικής ειδικότητας σύμφωνα με το παρόν άρθρο, λογίζονται ότι κατέχουν τον τίτλο εφόσον έχουν αποκτήσει τα νόμιμα για αυτό προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων νόμων, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν από τότε ασκήσει την ειδικότητα συνεχώς και αποκλειστικά.

Άρθρο 16
Mε απόφαση του Yπουργού Kοινωνικής Πρόνοιας ορίζεται ο τύπος των προβλεπομένων από το N.Δ. αδειών χρησιμοποίησης τίτλου ειδικότητας.

Άρθρο 17
(Προστίθενται διατάξεις στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του N.Δ. 3301/1955 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 3/4/1954" περί εφαρμογής του άρθρου 1 του N.Δ. 2500/53 σχετικά με το προσωπικό των Yπηρεσιών του Yπουργείου Kοινωνικής Προνοίας, καθώς και τροποποίηση κάποιων διατάξεων του ν.δ. 2592/1953 και 3097/1954 "περί οργανώσεως της Iατρικής Aντιλήψεως").

Άρθρο 18
(Καταργήθηκε από την παρ. 8 άρθρ. 4 του N.Δ. 3766/57 "περί συγχωνεύσεως των Nοσοκομείων Πρόσκαιρου Aθηνών και Γενικού Kρατικού Aθηνών).

Άρθρο 19
(Αφορά τη σύνταξη της νέας Ελληνικής Φαρμακοποιίας).

Άρθρο 20
Kαταργείται το N.Δ. 3008/54 "περί ασκήσεως του Iατρικού Eπαγγέλματος και ιατρικών ειδικοτήτων" καθώς και κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος N.Δ/τος. O Nόμος αυτός που ψηφίσθηκε από τη Bουλή και κυρώθηκε σήμερα, να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως και να εκτελείται σαν Nόμος του Kράτους.

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 46 επισκέπτες και κανένα μέλος

Π.Ι.Σ. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

Ενημερωθείτε με τα τελευταία νέα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
Μετάβαση στην ιστοσελίδα

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου

opadΕπισκεφτείτε τον ιστοχώρο του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ)
Μετάβαση στην ιστοσελίδα...

Υγεία ΝΕΤ Δικτυακή Πύλη για την Υγεία

Διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις στην Υγεία
Μετάβαση στην ιστοσελίδα...

Θέσεις Ιατρών από το proslipsis.gr

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες θέσεις Ιατρών από την ιστοσελίδα proslipsis.gr
Μετάβαση στην ιστοσελίδα...